Ochrana osobních údajů a cookies
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.Další informaceV pořádku

PROFESIONÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Nejlepší ceny
ZAŠLETE NÁM SVOU
POPTÁVKU A ZÍSKEJTE
NEJLEPŠÍ CENU
NA INTERNETU

Všechny kategorie

Obchodní podmínky platné do 24.4.2016

Obchodní podmínky platné do 24.4.2016


obchodní společnosti 2Traders CZ s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2, 120 00
Identifikační číslo : 27592421,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 117537

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vunekuchyne.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 2Traders CZ s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČ : 275 92 421, zapsané u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 117537 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vunekuchyne.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“ nebo „webová stránka prodávajícího“).
 
1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou či fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
 
1.3   Obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran při využívání webového rozhraní nebo webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
 
1.4 Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a taková ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 
1.5   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 
1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Nabídkou prodávajícího na uzavření kupní smlouvy s kupujícím je umístění zboží na webovém rozhraní obchodu současně s uvedením jeho ceny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Tím není dotčena možnost uzavření kupní smlouvy jiným způsobem za individuálně sjednaných podmínek.
 
2.2 Návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy je vyplněný a prodávajícímu odeslaný objednávkový formulář umístěný ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje informace zejména o objednávaném zboží, které kupující „vložil“ do nákupního košíku webového rozhraní obchodu, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 
2.3 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Odesláním objednávky současně kupující potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami v rozsahu jejich textu uvedeném na webových stránkách prodávajícího.
 
2.4 Doručení objednávky prodávající neprodleně po jejím obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 
2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
2.6 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajího zaslaným kupujícímu elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu.
 
2.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 
2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku při a v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující ze svého. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 
2.9 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Kupní ceny zboží jsou aktuální a konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit s výhradou poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 
3.2 Kupní cenu zboží a náklady na balení a dodání zboží (dále jen „kupní cena“) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím
 • - v hotovosti na výdejním místě či v showroomu prodávajícího, případně v jiném místě po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím
 • - na splátky
 • - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2111606856/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 
3.3 Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží kupujícím, je-li placena v hotovosti nebo na dobírku, jinak do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
3.4 Při bezhotovostní platbě je kupující povinen při převodu peněz uvést variabilní symbol platby. Variabilní symbol je dle konkrétní situace číslo faktury nebo číslo objednávky, případně mu bude prodejcem jiným způsobem jasně oznámen. V takovém případě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.
 
3.5 Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat zaplacení kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Vyjma tohoto případu prodávající nepožaduje od kupujícho zálohu či jinou obdobnou platbu předem.
 
3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je však možné, aby prodávající poskytl kupujícímu v individuálních případech možnost zvýhodněné ceny například kombinací některých slev či jiným vhodným způsobem.
 
3.7 Prodávající vystaví po uhrazení ceny zboží kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 
3.8 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. U akčních cen není nárok na prodlouženou záruku zdarma.

4. Přechod vlastnictví ke zboží, dodání zboží a jeho přeprava

4.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží. Má-li prodávající zboží odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že zboží bylo předáno v době, kdy bylo předáno k přepravě.
 
4.2 Kupující bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní obchodu a v potvrzené objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační.
 
4.3 Způsob doručení zboží a místo splnění nebo určení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě určení kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
4.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání na určené místo. Nepřevezme-li kupující zboží na určeném místě dodání, je prodávající oprávněn požadovat paušální náhradu nákladů za uskladnění zboží ve výši 70 Kč (slovy: sedmdesát korun českých) za každý den prodlení kupujícího s převzetím zboží, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu zboží, které musel prodávající vynaložit za účelem dodání zboží.
 
4.5 V případě, že z důvodů na straně kupujícího musí prodávající zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném nebo jiném než dohodnutém dodání, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 
4.6 Při dodání zboží přepravcem je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@vunekuchyne.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu; v takovém případě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nebude brán zřetel. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5. Záruka a reklamace vad zboží

5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je zboží po dobu určenou právními předpisy nebo prohlášením prodávajícího po jeho převzetí kupujícím (dále jen „záruční doba“) ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
5.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
5.3 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
5.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
5.5 Zákonná záruční doba je 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruční dobu dvacet čtyři (24) měsíců a kupujícímu podnikateli poskytuje záruční dobu šest měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 
5.6 Záruční doba zboží prodávaného se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) je 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 
5.7 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
5.8 Na žádost kupujícího prodávající poskytne kupujícímu záruku písemnou ve formě záručního listu. Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo, obsah poskytované záruky, její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi zboží váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
 
5.9 Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese 2Traders CZ s.r.o., Kunětická 2534/2, Praha 120 00, nebo v sídle firmy 2Traders CZ s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, pokud je to možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb. Pokud je v záručním listě nebo v jiném, ke zboží přiloženém dokumentu uveden autorizovaný servis, uplatní kupující právo v takovém autorizovaném servisním servisu. Pro vyřízení reklamace může kupující využít reklamační formulář na webové stránce prodávajícího.
 
5.10 Není-li možno reklamaci vyřídit opravou na místě u kupujícího a je potřeba přepravit reklamované zboží do místa provedení opravy a zpět, zajistí tuto přepravu prodávající nebo autorizovaný servis. Totéž platí při vyřízení reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné. Jde-li o oprávněnou reklamaci, nese prodávající nebo autorizovaný servis náklady takové přepravy ze svého. V opačném případě hradí tyto náklady kupující.
 
5.11 Záruka se nevztahuje na vady a poškození zboží vzniklá:
 • a) špatnou obsluhou,
 • b) neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
 • c) instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • d) mechanickým poškozením zboží,
 • e) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • f) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • g) nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • i) úpravami provedenými kupujícím zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • j) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí
 
5.12 Omezení záruky neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 
5.13 Porušení ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla může být důvodem zamítnutí reklamace, ledaže k takovému poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat.
 
5.14 Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající upozorní kupujícího na nevhodnost volby a navrhne kupujícímu vhodný způsob. Pokud kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. Zvoleným způsobem vyřízení reklamace je kupující vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného způsobu vyřízení reklamace měnit. To neplatí, pokud kupujícím zvolený způsob vyřízení reklamace zanikl (např. z důvodu nemožnosti plnění) anebo pokud vada, pro kterou byla reklamace uplatněno, nabyla nového charakteru.
 
5.15 Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
5.16 O uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data uplatnění reklamace, rozsahu reklamovaných vad, způsobu požadovaného vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání vyřízení reklamace, případně zamítnutí reklamace s odůvodněním. Potvrzení o uplatnění a vyřízení reklamace může prodávající zaslat kupujícímu též elektronickou poštou.
 
5.17 Kupující má právo na úhradu nutných, skutečně účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady.
 
5.18 Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace z jakéhokoliv důvodu na straně kupujícího či prodávajícího, je povinen si kupující vyzvednout dané zboží neprodleně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů po uplynutí 30 denní lhůty určené pro vyřízení reklamace. Po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace je prodávající oprávněn na účet kupujícího k prodeji tohoto zboží. Výtěžek z prodeje kupujícímu vydá po odečtení za skladné a účelně vynaložených nákladů na prodej.
 
5.19 Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno v písemné formě s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy kupující převzal zboží. Pokud poslední den této lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je za poslední den této lhůty považován následující nejbližší pracovní den. Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat nebo předat kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující bere na vědomí, že pokud při vrácení zboží prodávajícímu užije způsobu doručení na dobírku, prodávající není povinen takovou zásilku převzít a vzniklé náklady budou účtovány kupujícímu.
 
6.2 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího - 2Traders CZ s.r.o., Kunětická 2534/2, Praha 120 00 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@vunekuchyne.cz. K odstoupení od kupní smlouvy může kupující užít formuláře umístěného na webových stránkách prodávajícího. V případě užití formuláře potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.
 
6.3 Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.
 
6.4 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího přijal, vyjma nákladů na dopravu, pokud byl zvolen jiný než nejlevnější způsob dopravy. V případě úhrady v hotovosti uhradí prodávající kupní částku kupujícímu na číslo bankovního účtu, který kupjící uvede.
 
6.5 Uplatní-li kupující právo na odstoupení, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu za poškození, opotřebování či částečné spotřebování nebo opotřebování vráceného zboží, včetně nákladů na odborné posouzení stavu zboží, jeho umytí a uvedení do původního stavu, odborné nové zabalení zboží a náklady na přepravu zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu (dále jen „náklady na uvedení zboží do původního stavu“).
 
6.6 Prodávající je oprávněn svou splatnou pohledávku za kupujícím z důvodu náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží nebo pohledávku z důvodu náhrady na uvedení zboží do původního stavu započítat oproti splatné pohledávce kupujícího za prodávajícím z důvodu vrácení zaplacených finančních částek.
 
6.7 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:
 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
6.8 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 
7.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 
7.3 Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici archivace a reprodukce kupujícím na webové stránce prodávajícího. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 
7.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1 Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 
8.2 Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“) pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovny prodávajícího 2Tradres CZ, Kunětická 2534/2, Praha 120 00.
 
8.3 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 
8.4 Osobní údaje, poskytuje kupující prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího; osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 
8.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
8.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
8.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
8.8 Kupující přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
8.9 Má-li kupující za to, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je kupující oprávněn požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
8.10 Je-li požadavek kupujícího podle předchozího ustanovení shledána prodávajícím za oprávněnou, odstraní prodávající nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
8.11 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Korespondence se budou považovat za doručenou:

a) v případě osobního předání - okamžikem převzetí adresátem nebo osobou zmocněnou adresátem, nebo okamžikem odmítnutí převzetí,

b) v případě zasílání poštou – třetím dnem po předání zásilky k doručení,

c) v případě zasílání faxem nebo elektronickou poštou okamžikem odeslání odesilatelem.
Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování 2traders CZ s.r.o, Kunětická 2534/2, Praha 2, 120 00,
adresa elektronické pošty objednavka@vunekuchyne.cz,
telefon 00420 773 61 61 61.

11. Zpětný odběr a recyklace vysloužilých elektrozařízení

11.1 Prodávající účtuje v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v ceně nabízených elektrozařízení tzv. recyklační poplatek, který je určen k financování zpětného odběru, zpracování, využit a odstranění použitého elektrozařízení pocházející z domácnosti. Kupující bere na vědomí, že vysloužilá elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem z důvodu možných škodlivých vlivů nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví. Pro účely odložení vysloužilých elektrozařízení jsou zřízena místa tzv. zpětného odběru. Seznam míst zpětného odběru nalezne kupující na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) nebo na stránkách kolektivního systému ELEKTROWIN (www.elektrowin.cz).
 
11.2 Pokud o to kupující prodávajícího požádá, zajistí prodávající v souvislosti dodáním zboží, v místě splnění nebo určení zboží, jménem a na účet kupujícího, i zpětný odběr jeho vysloužilého elektrozařízení, a to v počtu kusů odpovídajícím počtu kusů zboží dodaného prodávajícím kupujícímu podle jedné kupní smlouvy uzavřené mezi nimi. Kupující se v takovém případě zavazuje zaplatit prodávajícímu paušální náhradu nákladů prodávajícího s tím spojených ve výši 600,- Kč.

12. Závěrečná ustanovení

12.1   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 
12.2     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.6.2014


V Praze, dne 3.6.2014
2Traders CZ s.r.o

Michal Daniel, jednatel603 33 04 48
725 93 09 50
Vůněkuchyně.cz
ONLINE 7 dní v týdnu

Vše kolem kuchyně
Maximální péče a flexibilita
Copyright © 2010-2021 2Traders CZ s.r.o.